ผู้จัดการส่วน – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน (ดูแลตัวแทนขายสถาบัน)

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการให้บริการและงานด้านการตลาดสำหรับตัวแทนขายสถาบัน ในธรุกิจจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  • มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาตผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ) และการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี