ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน / ผู้จัดการกองทุน – สายงานจัดการลงทุน

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การลงทุน บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สอบผ่านคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุน CISA or CFA ระดับ 1 เป็นอย่างน้อย หรือมีใบอนุญาตการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ (FIF) การจัดการพอร์ตการลงทุน การจัดทำโครงทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ อย่างน้อย 2-3 ปี
  • มีความรู้ด้านการเงิน หรือบัญชี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ตราสารทุนและการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ นำเสนอ และการสื่อสารเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี