พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การลงทุน
  • เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ตราสารทุนและการลงทุนในกองทุน
  • ต่างประเทศหรือตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ Microsoft Office เป็นอย่างดี