พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน หรือ
  • สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
  • มีความรู้ในงานการตลาดในธุรกิจจัดการกองทุน การบริหารเงิน
  • มีทักษะการทำงานโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการทำข้อมูล ทำ Presentation และงาน
  • ผลิตสื่อและคู่มือการขายกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License
  • จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ Microsoft Office เป็นอย่างดี