พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน) จำนวน 1 อัตรา

June 27th, 2023

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย , จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
  • มีความรู้ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงาน การตรวจสอบภายใน หรืองานด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point) เป็นอย่างดี