หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกองทุน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย , การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา บัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานปฏิบัติการกองทุน อย่างน้อย 7 ปี เคยปฏิบัติงานด้วยระบบ Bonanza จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความชำนาญงานด้านปฏิบัติการกองทุนและบัญชีกองทุน
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Excel