เจ้าหน้าที่ IT Support – ฝ่ายเทคโนโลยีและประสานงานบริษัทภายนอก

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science /Information Technology หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการด้าน IT Support / Helpdesk ตั้งแต่ 2-4 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบ Network, Computer, Server และ Application
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่อง PC, Notebook, Printer, Virus, Utility Software, อุปกรณ์ Network, Telephone, Voice Recorder, Investment Management System (Bonanza) , Windows OS, Wifi เป็นต้น
  • มีความรู้ด้านการเชื่อมต่อ Network / LAN / Internet / VPN/ Wifi เป็นต้น
  • มีทักษะในการลงโปรแกรม ติดตั้งเครืองคอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ Server
  • จัดทำรายงาน เอกสาร คู่มือการใช้ระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรักงานบริการ
  • สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบทีมและในการทำงานแบบอิสระ ภายใต้ภาวะกดดัน
  • สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้