ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.utrade.co.th

130–132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 0 2659 8000


บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด

www.pinewealthsolution.com

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0 2095 8999


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

www.lhbank.co.th

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร 1327

(เฉพาะกองทุน TLEQ, TLMSEQ, TLMSEQRMF, AFMOAT-H)


บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

www.cgs-cimb.co.th

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2-3 และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0 2841 9000


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด

www.thancapital.com

เลขที่ 689 ชั้น 18 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ห้องเลขที่ 1802 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 0 2114 6612


บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

www.innovestx.co.th

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2 และ 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel: 0 2949 1000


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

www.odiniapp.com

1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้น 6 ยูนิต 1A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 02-026-6222


บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

www.kasikornsecurities.com

400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel: 0-2696-0000


บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

www.trinitythai.com

1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22,23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 0-2343-9500


บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

www.cgsec.co.th

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel : 0-2205-7000


บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

www.thanachartsec.com

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0 2779 9000


บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

www.yuanta.co.th

เลขที่ 127 อาการเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0 2009 8888


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด

www.treasurist.com

เลขที่ 253 อโศก ชั้นที่ 24 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel: 0 2061 9621


บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

www.siamwealth.co.th

10/39 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 0 2430 6543


บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

www.aslsecurities.com

888/1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0 2508 1567


บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

www.dime.co.th

252/10 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 06 2314 4864


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

www.xspringam.com

เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0 2030 3730

(เฉพาะกองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, TLMMF, TLMSEQ, TLUSNDQ-H-A, AFMOAT-HA)


บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.poems.in.th

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1102, ชั้น 14 ห้อง 1404 และชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 0-2635-1700


บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

www.fnsyrus.com 

ชั้น 15 อาคารอัลม่าลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2646-9650


บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

www.wealthmagik.com

383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel: 0-2861-4820


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

www.bualuang.co.th

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 10,12,19,23,29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 0-2618-1000


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

www.krungsrisecurities.com 

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Tel: 0-2659-7777


บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.daolsecurities.co.th

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2648-1111


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

www.truemoney.com

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Tel: 1240 กด 8


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

www.merchant.co.th

942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 0-2660-6677


บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.osk188.co.th

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8, 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 0-2088-9999


ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค์)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค์)

www.kasikornbank.com

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel: 0-2273-3749 (เฉพาะกองทุน TLMSEQ-A, TLEQ, TLEQ-THAICG, TLSMALLEQ-A, TLUSNDQ-H-A, AFMOAT-HA, MEGA10-A, MEGA10CHINA-A, TLFVMR-ASIAX, MEGA10AI-A)


บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

www.dbsvitrade.com

989 อาคารสยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9,14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2857-7000


บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

www.kkpfg.com

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 0 2305 9000
โทรสาร: 0 2305 9535

E-Mail : phatra@phatrasecurities.com


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

www.finnomena.com

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 17 โซน D
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์:02-026-5100


บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

www.liberator.co.th

เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 17,28,29 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 0 2028 7441