ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด

www.pinewealthsolution.com

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0 2095 8999


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

www.lhbank.co.th

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร 1327

(เฉพาะกองทุน TLMSEQ, AFMOAT-H)


บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

www.lhbank.co.th

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2-3 และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0 2841 9000


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด

www.thancapital.com

เลขที่ 689 ชั้น 18 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ห้องเลขที่ 1802 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 0 2114 6612


บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

www.scbs.com

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel: 0-2949-1999


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

www.odiniapp.com

1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้น 6 ยูนิต 1A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 02-026-6222


บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

www.kasikornsecurities.com

400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel: 0-2696-0000


บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

www.trinitythai.com

179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Tel: 0-2343-9500


บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

www.cgsec.co.th

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel : 0-2205-7000


บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

www.thanachartsec.com

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0 2779 9000


บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

www.yuanta.co.th

เลขที่ 127 อาการเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0 2009 8888


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด

www.treasurist.com

เลขที่ 253 อโศก ชั้นที่ 24 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel: 0 2061 9621


บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

www.siamwealth.co.th

10/39 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 0 2430 6543


บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.poems.in.th

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1102, ชั้น 14 ห้อง 1404 และชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 0-2635-1700


บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

www.nomuradirect.com  

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้นที่ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel: 0-2638-5000


บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

www.fnsyrus.com 

ชั้น 15 อาคารอัลม่าลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2646-9650


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

www.wealthmagik.com

383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel: 0-2861-4820


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

www.bualuang.co.th

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 10,12,19,23,29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 0-2618-1000


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

www.krungsrisecurities.com 

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Tel: 0-2659-7777


บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.ktbst.co.th 

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2648-1111


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

www.ascendwealth.co.th

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Tel: 1240 กด 8


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

www.merchant.co.th

942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 0-2660-6677


บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.osk188.co.th

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8, 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 0-2088-9999


ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค์)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค์)

www.kasikornbank.com

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel: 0-2273-3749 (เฉพาะกองทุน TLFLEX, TLEQ, TLMSEQ, TLEQ-THAICG, AFMOAT-H)


บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

www.dbsvitrade.com

989 อาคารสยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9,14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2857-7000


บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

www.phatraasset.com

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 0 2305 9000
โทรสาร: 0 2305 9535

E-Mail : phatra@phatrasecurities.com


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

www.finnomena.com

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 17 โซน D
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์:02-026-5100