ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

www.scbs.com

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel: 0-2949-1999


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

www.odiniapp.com

1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้น 6 ยูนิต 1A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 02-026-6222


บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

www.kasikornsecurities.com

400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel: 0-2696-0000


บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

www.trinitythai.com

179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Tel: 0-2343-9500


บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

www.cgsec.co.th

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel : 0-2205-7000


บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.poems.in.th

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1102, ชั้น 14 ห้อง 1404 และชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 0-2635-1700


บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

www.nomuradirect.com  

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้นที่ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel: 0-2638-5000


บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

www.fnsyrus.com 

ชั้น 15 อาคารอัลม่าลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2646-9650


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

www.wealthmagik.com

383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel: 0-2861-4820


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

www.bualuang.co.th

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 10,12,19,23,29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 0-2618-1000


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

www.krungsrisecurities.com 

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Tel: 0-2659-7777


บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.ktbst.co.th 

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2648-1111


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

www.ascendwealth.co.th

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Tel: 1240 กด 8


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

www.merchant.co.th

942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 0-2660-6677


บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.osk188.co.th

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8, 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 0-2088-9999


ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค์)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค์)

www.kasikornbank.com

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel: 0-2273-3749 (เฉพาะกองทุน TLFLEX, TLEQ, TLMSEQ, TLEQ-THAICG)


บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

www.dbsvitrade.com

989 อาคารสยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9,14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2857-7000


บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

www.phatraasset.com

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 0 2305 9000
โทรสาร: 0 2305 9535

E-Mail : phatra@phatrasecurities.com


บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

www.finnomena.com

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 17 โซน D
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์:02-026-5100