เกี่ยวกับบลจ.ทาลิส

เกี่ยวกับบลจ.ทาลิส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด จัดตั้งขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักการเงินชั้นนำของประเทศไทย เราเข้าใจว่าผู้ลงทุนทุกคนต่างมีวัตถุประสงค์ เงินลงทุนและระดับความเสี่ยงที่รับได้ต่างกันไป บริษัทของเราจึงให้บริการปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้า โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนให้ตอบสนองตามเป้าหมายที่คุณต้องการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการลงทุนของเราจะพิจารณาลงทุนให้ด้วยความระมัดระวังเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้แก่เงินลงทุนของคุณ ในขณะเดียวกัน การประกอบธุรกิจของบริษัท อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต ซึ่งจะกำกับดูแลให้บริษัทมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างการบริหารงาน ระบบปฎิบัติงาน ระบบควบคุมภายในตลอดจนบุคลากร เพื่อรองรับการบริหารจัดการเงินลงทุนของลูกค้า และให้มีการดำเนินการตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฎิบัติตามกฎหมาย

พันธกิจของเรา

“TALIS” = Excellence

Trust Accountability Learning Innovation Synergy

เรามุ่งบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนระยะยาวของลูกค้า
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารของเรา

Img-โชติกา-สวนานนท์-ChairWoman

คุณโชติกามีประสบการณ์ในวงการการเงินกว่า 20 ปี เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งบลจ.ทหารไทยให้เป็นบลจ.ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ รวมถึงผลงานบริหารบลจ.ไทยพาณิชย์ให้เป็นบลจ.ชั้นนำ จนมีขนาดของเงินภายใต้การบริหารจัดการใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของรางวัล “CEO of the Year” และ “Most Innovative Product” ในปี 2013 สาขา Asia Asset Management Best of the Best Awards (Thailand) โดยวารสาร Asia Asset Management รางวัล Best Asset Management Company in Thailand จาก The Asset รางวัล Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category โดยนิตยสาร Reader’s Digest หลายปีติดต่อกัน และรางวัล Fixed Income Fund Recognition Award from Best Bond Awards 2012 โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

Img-ฉัตรพี-ต้นติเฉลิม-ViceChairMan-CEO

คุณฉัตรพีมีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนกว่า 20 ปี ผ่านงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นอดีตผู้บริหารบล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และ บลจ.กรุงศรี กว่า 9 ปี มีผลงานทำให้บลจ.กรุงศรีเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนจำนวนมาก ด้วยผลงานด้านผลตอบแทนของกองทุนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เป็นบลจ.ที่มีกองทุนหุ้นในประเทศ และ LTF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

Img-ประภาส-ตันพิบูลย์ศักดิ์-CIO

คุณประภาสมีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนกว่า 25 ปี ผ่านการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ผู้จัดการกองทุน, ที่ปรึกษาด้านการเงิน, ผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีการฟื้นฟูกิจการผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ จนบริษัทมีกำไรและมั่นคง อีกทั้งยังเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของบลจ.กรุงศรี กว่า 9 ปี ผู้ซึ่งบริหารกองทุนภายใต้การดูแลให้มีอัตราผลตอบแทนที่โดดเด่น เจ้าของรางวัล Morningstar ถึง 9 รางวัล รวมไปถึง รางวัล Money & Wealth Award (LTF), The Rising Star, Asset Management Firm of the Year Award จาก The Asset Magazine, รางวัล Outstanding Asset Management Company Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล Best Money Market Fund and Best RMF Fixed Income Fund Awards จาก Money & Banking Magazine

Img-รุจพงศ์-ประภาสะโนบล-Director

คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบลมีประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชนในด้านการจัดการลงทุน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาธุรกิจกว่า 25 ปี โดยการบริหารการลงทุนทั้งแบบ Portfolio Investment ในตลาดเงินตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานด้านเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศมากว่า 15 ปี เคยดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และตำแหน่งสำคัญ ๆ ด้านบริหารความเสี่ยงในหลายองค์กร

Img-กฤษณ์-จันทร์โนทก-Director

คุณกฤษณ์ จันทโนทก นักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จอันรวดเร็วในฐานะผู้บริหารระดับสูงในหลาย ๆ องค์กร มีผลงานการบริหารด้วยแนวคิดทันสมัยที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับทั้งวงการการเงิน ธนาคาร และธุรกิจประกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Img-ณฤดี-จันทร์แจ่มจรัส-Director

คุณณฤดีอยู่ในธุรกิจจัดการลงทุนกว่า 20 ปี โดยได้เป็นหนึ่งในทีมผู้บุกเบิกก่อตั้ง บลจ.ทหารไทย จนได้ชื่อว่าเป็น บลจ.หนึ่งที่มีบริการที่ดีและมีกองทุนรวมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ก่อนจะย้ายไปร่วมงานที่ บลจ. ไทยพาณิชย์นานกว่า 5 ปี ทั้งนี้ คุณณฤดียังผ่านการเป็นผู้บริหารในหลายๆ หน่วยงานภายในบลจ. อาทิเช่น ผู้จัดการกองทุน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน การให้บริการลูกค้า การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การวางแผนกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น จนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานภายในบลจ.เป็นอย่างดี

Thanut-Techalert-Thumbnail

ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารความเสี่ยงในธุรกิจจัดการกองทุน รวมถึงประสบความสำเร็จในฐานะผู้ก่อตั้งสื่อด้านการเงิน การลงทุน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)