กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล

ปรับแต่งนโยบายให้เหมาะสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้หลากหลาย
และจะมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและนโยบายการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนได้มากที่สุด อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ตนยอมรับได้

ทั้งนี้ เรามีนโยบายการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่รับได้ รวมถึง 3 กองทุนดังนี้:

TalisAssetManagement-Products-icon_Equity-Fund

กองทุนตราสารทุน

(Equity Fund)

TalisAssetManagement-Products-icon_Fixed-Income-Fund

กองทุนตราสารหนี้

(Fixed Income Fund)

TalisAssetManagement-Products-icon_Mixed-Fund

กองทุนแบบผสม

(Mixed Fund)