กองทุนรวม

ตอบโจทย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด

สำหรับผู้ลงทุนกองทุน RMF/SSF/ThaiESG
โปรดแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีทางออนไลน์
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และส่งกลับบลจ.ทาลิส

ข้อมูลกองทุน

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)

การทำรายการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง หรือที่ ข้อมูลกองทุน

ท่านสามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง Internet (TalisAM Online) หรือ ทำรายการด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ระบุชื่อกองทุนและจำนวนเงินที่ท่านต้องการซื้อ ทั้งนี้ บลจ.ทาลิส มีกำหนดมูลค่าในการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเภทกองทุนรวม เช่น 1,000 บาท หรือ 5,000 บาท เป็นต้น ท่านสามารถตรวจสอบมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของแต่ละกองทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ที่ ข้อมูลกองทุน

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

หากท่านประสงค์ที่จะลงทุนหรือซื้อหน่วยลงทุน ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ 3 วิธี

การทํารายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การทำรายการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง หรือที่ ข้อมูลกองทุน

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

อ่านที่นี่

การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุชื่อกองทุน และท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน หรือส่งเช็คสั่งจ่ายชื่อของท่านทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ ตามที่ท่านระบุไว้กับบลจ.ทาลิส

ตารางขายคืนหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลด

การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยต้องระบุชื่อกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยของกองทุนต้นทางที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

ตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลด

TalisAM Online เป็นบริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลการลงทุน ข้อมูลกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ. ทาลิส รวมถึงทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเรียกดูรายงานย้อนหลังได้

ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้บริการ TalisAM Online สามารถทำการสมัครใช้บริการตามรายละเอียดใน วิธีการสมัครและใช้บริการ Internet Trading และกรอกรายละเอียดใน คำขอใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต และยื่นให้ บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ ทั้งนี้ บลจ.ทาลิส จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการในการสมัคร และจะส่ง link ให้ท่านทำการกำหนด User Name และ Password ในการเข้าใช้บริการต่อไป โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ TalisAM Online

Streaming Fund+ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม เช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ผู้ที่สนใจใช้บริการนี้ สามารถ download แอปพลิเคชัน “Streaming Fund+” ได้จาก App Store ผ่านเครื่อง iPhone/iPad หรือจาก Play Store ผ่านเครื่อง Android และทำการสมัครใช้บริการนี้ตามรายละเอียดใน วิธีการสมัครและใช้บริการ Streaming Fund+ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิสก่อนเข้าใช้บริการนี้ หลังจากที่บลจ.ทาลิส อนุมัติการขอใช้บริการ จะส่งอีเมล์กลับไปแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะต้องทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ต้องการทำรายการ หรือตามเวลาที่แต่ละกองทุนกำหนด รายการที่เกิดหลังจากเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

ในกรณีที่ท่านจะซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ท่านจะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีธนาคารของท่านแล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถหักเงินค่าซื้อจากบัญชีธนาคารได้เต็มตามจำนวนเงินที่ท่านต้องการซื้อหน่วยลงทุน รายการซื้อดังกล่าวของท่านจะถูกยกเลิกไป

กำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan)

การกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) จะช่วยให้ท่านทำการลงทุนตามแผนการลงทุนของท่านได้อย่างต่อเนื่อง มีวินัย และสะดวกมากขึ้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน สามารถกำหนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนของท่านได้ทาง TalisAM_Online หรือ แอปพลิเคชัน “Streaming Fund+” กรอกแบบคำขอกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและส่งแบบคำขอให้ บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ โดยระบุชื่อกองทุน จำนวนเงินและวันที่ที่ท่านต้องการทำรายการซื้อเป็นประจำทุกเดือน

เรียนรู้วิธีกำหนดแผนการลงทุนสม่ำเสมอด้วยแอพพลิเคชั่น Streaming Fund+

วิธีการส่งแบบคำขอ/เอกสารแนบ/ใบคำสั่งต่างๆ

ท่านสามารถส่งคำขอเปิดบัญชี คำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนให้ทางบลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน โดยใบคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ (สามารถตรวจสอบเวลาการทำรายการของแต่ละกองทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน) ด้วยวิธีดังนี้

TalisAssetManagement-Products-icon_Envelope

ทางโทรสาร

ส่งโทรสารมาที่ บลจ.ทาลิส จำกัด หมายเลข 02-015-0223 หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด

TalisAssetManagement-Products-icon_Email

ทางอีเมล

ส่งอีเมลมาที่ customerservice@talisam.co.th หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด

และกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาที่ บลจ.ทาลิส ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

  • เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002
    อาคาร AIA Capital Center
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  • โทร. 02 015 0222

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม