กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดี
คิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า

TLUSNDQ-H-A

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC US Equity
จำนวนเงินทุนโครงการ 5,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 พฤศจิกายน 2564
วันเริ่มต้น class 18 พฤศจิกายน 2564
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน T+3 วันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท/1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ ไม่กำหนด/ไม่กำหนด

"ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.78"

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
1.6050 0.3210 0.1070 0.02675 0.1070 0.0749
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
1.00 ยกเว้น 1.00 ยกเว้น 1.00 ยกเว้น 1.00 ยกเว้น ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท