เกณฑ์การจัดอันดับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดเกณฑ์ในการจัดอันดับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) เพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะตราสารทุนนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐานที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เกณฑ์การประเมินนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

แบ่งการประเมินคู่ค้านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็น 2 ขั้นตอน

 1. เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/Fail Criteria) 3 หลักเกณฑ์
  1. 1.1 ฐานะทางการเงิน
  2. 1.2 การประสานงานด้านการปฏิบัติการ
  3. 1.3 ประเด็น ESG
 2. เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Criteria) 6 หลักเกณฑ์
  1. 2.1 คุณภาพงานวิเคราะห์ฯ
  2. 2.2 คุณภาพของเจ้าหน้าที่การตลาด
  3. 2.3 การจัดสัมมนาหรือพบปะผู้บริหาร
  4. 2.4 การบริการอื่น ๆ
  5. 2.5 คุณภาพด้านการซื้อขายหลักทรัพย์
  6. 2.6 ค่าคอมมิชชั่น

รายละเอียดของเกณฑ์การประเมิน

 1. เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass / Fail Criteria)
  1. 1.1 ฐานะการเงิน
   • ส่วนของผู้ถือหุ้น
   • อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR)
  2. 1.2 การประสานงานด้านการปฏิบัติการ (Operation Quality)
   • การประสานงานด้าน Settlement ของ Back Office
  3. 1.3 ประเด็น ESG
   • ไม่มีข่าวเกี่ยวกับกรรมการ/ผู้บริหาร/บริษัทในประเด็นเกี่ยวกับ ESG
 2. เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Criteria)
  1. 2.1 คุณภาพงานวิเคราะห์
   • คุณภาพของงานวิเคราะห์
   • บทวิเคราะห์ที่ทันต่อเหตุสถานการณ์
   • ความสม่ำเสมอและความถี่ในการออกบทวิเคราะห์
   • การนำเสนอ Model/Update Model
   • การรักษาความลับ
  2. 2.2 คุณภาพเจ้าหน้าที่การตลาด
   • คุณภาพของ Conference Call
   • ความถี่/ความสม่ำเสมอของ Conference Call
   • การรายงานข่าวที่ทันเหตุการณ์
   • การช่วยตรวจสอบข่าวลือในตลาด
   • การแสดงความคิดเห็นต่อภาวะการลงทุน
   • การรักษาความลับ
  3. 2.3 การจัดสัมมนาหรือพบปะผู้บริหาร
   • คุณภาพของการจัดงาน
   • การเข้าพบ บลจ.เพื่อนำเสนอข้อมูลการลงทุน
   • ความยากง่ายในการจัดงาน
   • การรักษาความลับ
  4. 2.4 การบริการอื่น ๆ
   • การเสนอหุ้น IPO และ PP
   • การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
   • งานอื่นๆ ตามที่ร้องขอ
  5. 2.5 คุณภาพด้านการซื้อขายหลักทรัพย์
   • การทำราคาซื้อขาย
   • การเสนอข่าวและติดตามการซื้อขาย
   • การ Confirm ผลการซื้อขาย
   • การรักษาความลับ
  6. 2.6 ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย (Commission Fee)
   • ให้คะแนนตามอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย (Commission Fee)