สมัครงาน

ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เรามุ่งส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความเป็นมืออาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราให้ความสำคัญกับเส้นทางการเติบโตในอาชีพของพนักงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตามสายอาชีพของตนเอง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การลงทุน บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สอบผ่านคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุน CISA or CFA ระดับ 1 เป็นอย่างน้อย หรือมีใบอนุญาตการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ (FIF) การจัดการพอร์ตการลงทุน การจัดทำโครงทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านการเงิน หรือบัญชี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ตราสารทุนและการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ นำเสนอ และการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในธรุกิจบริหารจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี เคยทำงานด้านการให้บริการลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาติผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทยง
 • อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน วิศวกรรมการเงิน การบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการด้านการบริหารความเสี่ยงการลงทุน หรือด้านการจัดการกองทุน/วิเคราะห์การลงทุน หรือการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างน้อย 3- 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และใช้เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในการวัดค่าและติดตามค่าความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ และกองทุน
 • สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ (Excel, VBA, Database, Python, R, SQL)
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
 • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
 • มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการและงานด้านการตลาดสำหรับตัวแทนขายสถาบัน ในธรุกิจจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาตผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ) และการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การลงทุน
 • เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ตราสารทุนและการลงทุนในกองทุน
 • ต่างประเทศหรือตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ Microsoft Office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน หรือ
 • สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
 • มีความรู้ในงานการตลาดในธุรกิจจัดการกองทุน การบริหารเงิน
 • มีทักษะการทำงานโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการทำข้อมูล ทำ Presentation และงาน
 • ผลิตสื่อและคู่มือการขายกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License
 • จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ Microsoft Office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงินการธนาคารบริหารธุรกิจ
 • ด้านกฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการทำงาน การตรวจสอบภายใน
 • จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์(Word, Excel, Power point) เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
 • มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
 • :มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

คุณสามารถส่งใบสมัครงานโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 100 MB.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.