สมัครงาน

ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เรามุ่งส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความเป็นมืออาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราให้ความสำคัญกับเส้นทางการเติบโตในอาชีพของพนักงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตามสายอาชีพของตนเอง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย , การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การลงทุน บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สอบผ่านคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุน CISA or CFA และมีใบอนุญาตการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนต่างประเทศ FIF การจัดการพอร์ตการลงทุน การจัดทำโครงสร้างทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ตราสารทุนและการลงทุนในกองทุนต่างประเทศหรือตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย , จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
 • มีความรู้ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงาน การตรวจสอบภายใน หรืองานด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point) เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี เคยทำงานด้านการให้บริการลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาตผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี

คุณสามารถส่งใบสมัครงานโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างนี้

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 100 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.