กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK
หุ้นระยะยาวปันผล

TLDIVLTF-D

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผล
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC Equity General
จำนวนเงินทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน 24 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมอื่นเป็นการถาวร (ยกเว้นการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563) โดยได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน T+3 วันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท/1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ ไม่กำหนด/ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
3.2100 2.1400 0.1070 0.0316 0.1284 0.0749
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขาย/
สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนภายใต้บลจ.ทาลิส
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
จากบลจ. อื่น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ไปบลจ. อื่น
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
3.00 ยกเว้น 3.00 ยกเว้น 3.00 ยกเว้น 200 บาท ต่อรายการ 200 บาท ต่อรายการ
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล อัตราหน่วยละ (บาท)
1 1 กุมภาพันธ์ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565 0.125
2 20 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 0.375
3 18 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565 0.12