กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
เพื่อการเลี้ยงชีพ

MEGA10AIRMF

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ* โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC Technology Equity
จำนวนเงินทุนโครงการ 200 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน 15 พฤษภาคม 2567
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน T+3 วันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท/1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ ไม่กำหนด/ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
1.6050 1.6050 0.1070 0.0321 0.1284 0.0749
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนบลจ.ทาลิส ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าจากบลจ. อื่น ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไป บลจ. อื่น
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
1.50 ยกเว้น 1.50 ยกเว้น 1.50 ยกเว้น ไม่เกินร้อยละ 1.50 ขั้นต่ำ 200 บาท 200 บาท ต่อรายการ

กองทุนที่ลงทุนใน 10 บริษัทใหญ่
ด้าน AI