การทำรายการซื้อหน่วยลงทุน

หากท่านประสงค์ที่จะลงทุนหรือซื้อหน่วยลงทุน ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ 4 วิธี

1. โอนเงินหรือนำเงินเข้าบัญชี

โอนเงินหรือนำเงินเข้า "บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.ทาลิส/ TALISAM Subscription Account" ที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้ และนำส่งใบคำสั่งซื้อพร้อมใบนำฝาก (Pay-in slip) หรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี ให้ที่บลจ.ทาลิส

2. ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย

กรุณานำส่งเช็คสั่งจ่าย “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส” พร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับบลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถนำเช็คเข้าบัญชีได้ทันภายในเวลาเคลียริ่งของวันที่ทำรายการ

ท่านจะสามารถซื้อหน่วยลงทุนและให้ทำการหักบัญชีธนาคารของท่านอัตโนมัติได้ เฉพาะเมื่อธนาคารที่ท่านประสงค์ให้หักบัญชีได้อนุมัติให้บลจ.ทาลิส หักบัญชีธนาคารของท่านได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถขอสมัครให้หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของท่านที่เปิดไว้กับธนาคาร ดังต่อไปนี้

3. ชำระโดยให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  • ธนาคารกรุงไทย

การหักบัญชีอัตโนมัติสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  1. กรอก หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร จากธนาคาร ตามที่ระบุไว้ข้างต้นและนำส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ บลจ.ทาลิสหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการพิจารณาอนุมัติให้หักบัญชีได้
  2. สมัครผ่านตู้ ATM ของแต่ละธนาคาร ตามขั้นตอนการสมัครที่ระบุ ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการอนุมัติให้หักบัญชี

เรียนรู้วิธีสมัครใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่านวิดีโอ

4. ชำระโดยสแกน QR Code

กรุณานำส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับบลจ.ทาลิส เพื่อให้เจ้าหน้าที่สร้าง QR Code และส่งกลับให้ท่านนำไปสแกนเพื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านใช้บริการ ทั้งนี้ การทำรายการซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่แต่ละกองทุนกำหนด