กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว

TLLTFEQ

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ MAI ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC Equity General
จำนวนเงินทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน 9 พฤศจิกายน 2559
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมอื่นเป็นการถาวร (ยกเว้นการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563) โดยได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน T+3 วันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท/1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ ไม่กำหนด/ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
3.2100 2.1400 0.1070 0.0316 0.1284 0.0749
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขาย/
สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนภายใต้บลจ.ทาลิส
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
จากบลจ. อื่น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ไปบลจ. อื่น
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
3.00 ยกเว้น 3.00 ยกเว้น 3.00 ยกเว้น 200 บาท ต่อรายการ 200 บาท ต่อรายการ