กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-THAICG)
(TALIS THAI EQUITY CG FUND)

หนังสือชี้ชวน

รายงานต่างๆ

สรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูลหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

รายงานการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รายงานประจำปี

"ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.13"

ผู้ที่สนใจเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิส หรือลงทุนในกองทุนรวม สามารถดูรายละเอียดได้จาก การให้บริการของเรา หรือ ติดต่อบลจ.ทาลิสได้ที่ โทร. 02 015 0212-5

  • หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอรับหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อได้ที่ บลจ.ทาลิส จำกัด
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน