กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF)

หนังสือชี้ชวน

ผู้ที่สนใจเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิส หรือลงทุนในกองทุนรวม สามารถดูรายละเอียดได้จาก การให้บริการของเรา หรือ ติดต่อบลจ.ทาลิสได้ที่ โทร. 02 015 0212-5

  • หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอรับหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อได้ที่ บลจ.ทาลิส จำกัด
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน