กองทุนเปิด MEGA 20 ไทย
เพื่อความยั่งยืน

MEGA20THAIESG

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับการประเมินยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) จาก SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund : ThaiESG)
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC Equity General
จำนวนเงินทุนโครงการ 200 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 ธันวาคม 2566
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน T+3 วันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท/1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ ไม่กำหนด/ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
1.6050 1.6050 0.1070 0.0214 0.1284 0.0749
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนบลจ.ทาลิส ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
จากบลจ. อื่น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไป บลจ. อื่น
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
1.50 ยกเว้น 1.50 ยกเว้น 1.50 ยกเว้น ไม่เกินร้อยละ 1.50 ขั้นต่ำ 200 บาท 200 บาท
ต่อรายการ