กองทุนเปิด MEGA 20 ไทย
เพื่อความยั่งยืน

MEGA20THAIESG

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง