กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท
เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม

AFMOAT-HSSF

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC US Equity
จำนวนเงินทุนโครงการ 2,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน 15 ธันวาคม 2564
วันเริ่มต้น class 11 ตุลาคม 2566
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน T+3 วันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท/1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ ไม่กำหนด/ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
1.8725 1.7655 0.0856 0.02675 0.1070 0.0749
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนบลจ.ทาลิส ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าจากบลจ. อื่น ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไป บลจ. อื่น
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
1.50 ยกเว้น 1.00 ยกเว้น 1.50 ยกเว้น ไม่เกินร้อยละ 1.00 ขั้นต่ำ 200 บาท 200 บาท ต่อรายการ