สิ้นสุดการรอคอย กองทุนรวมต่างประเทศกองแรกของบลจ.ทาลิส “TLUSNDQ-H”