กองทุนเปิด MEGA 10
ชนิดเพื่อการออม

(MEGA10-SSF)

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง