กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ชนิดสะสมมูลค่า

MEGA10AI-A

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง