กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ชนิดเพื่อการออม

MEGA10AI-SSF

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง