กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล

TLFLEX

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง