กองทุนเปิดทาลิส FVMR
เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
เอ็กซ์ ไชน่า

TLFVMR-ASIAX

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง