กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า

TLMMF-A

ระดับความเสี่ยงกองทุน

1

เสี่ยงต่ำ