กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP
หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

TLSMALLEQ-SSF

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง