กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส
เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม

TLUSNDQ-H-SSF

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง