กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท
เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า

AFMOAT-HA

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง