ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน จำนวน 1 อัตรา

June 27th, 2023

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย , การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การลงทุน บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอบผ่านคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุน CISA or CFA และมีใบอนุญาตการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุน
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนต่างประเทศ FIF การจัดการพอร์ตการลงทุน การจัดทำโครงสร้างทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ อย่างน้อย 3-5 ปี
มีความรู้ด้านบัญชี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ตราสารทุนและการลงทุนในกองทุนต่างประเทศหรือตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน) จำนวน 1 อัตรา

June 27th, 2023

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย , จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
มีความรู้ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงาน การตรวจสอบภายใน หรืองานด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point) เป็นอย่างดี

ผู้จัดการส่วน – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

December 9th, 2019

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี เคยทำงานด้านการให้บริการลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาตผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี