ผู้จัดการส่วน – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน (ดูแลตัวแทนขายสถาบัน)

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
มีประสบการณ์ในการให้บริการและงานด้านการตลาดสำหรับตัวแทนขายสถาบัน ในธรุกิจจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี
มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาตผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ) และการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ผู้จัดการส่วน – ส่วนงานบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติ

สัญชาติไทยง
อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน วิศวกรรมการเงิน การบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการด้านการบริหารความเสี่ยงการลงทุน หรือด้านการจัดการกองทุน/วิเคราะห์การลงทุน หรือการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างน้อย 3- 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการวิเคราะห์และใช้เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในการวัดค่าและติดตามค่าความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ และกองทุน
สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ (Excel, VBA, Database, Python, R, SQL)
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี

พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา

สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

.font-right {float:right}

ผู้จัดการส่วน – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

December 9th, 2019

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
มีประสบการณ์ในธรุกิจบริหารจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี เคยทำงานด้านการให้บริการลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาติผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี