เจ้าหน้าที่ IT Support – ฝ่ายเทคโนโลยีและประสานงานบริษัทภายนอก

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science /Information Technology หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการด้าน IT Support / Helpdesk ตั้งแต่ 2-4 ปีขึ้นไป
สามารถดูแลตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบ Network, Computer, Server และ Application
มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่อง PC, Notebook, Printer, Virus, Utility Software, อุปกรณ์ Network, Telephone, Voice Recorder, Investment Management System (Bonanza) , Windows OS, Wifi เป็นต้น
มีความรู้ด้านการเชื่อมต่อ Network / LAN / Internet / VPN/ Wifi เป็นต้น
มีทักษะในการลงโปรแกรม ติดตั้งเครืองคอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ Server
จัดทำรายงาน เอกสาร คู่มือการใช้ระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรักงานบริการ
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบทีมและในการทำงานแบบอิสระ ภายใต้ภาวะกดดัน
สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน / ผู้จัดการกองทุน – สายงานจัดการลงทุน

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การลงทุน บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอบผ่านคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุน CISA or CFA ระดับ 1 เป็นอย่างน้อย หรือมีใบอนุญาตการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ (FIF) การจัดการพอร์ตการลงทุน การจัดทำโครงทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ อย่างน้อย 2-3 ปี
มีความรู้ด้านการเงิน หรือบัญชี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ตราสารทุนและการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการวิเคราะห์ นำเสนอ และการสื่อสารเป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
:มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงินการธนาคารบริหารธุรกิจ
ด้านกฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
มีความรู้ด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการทำงาน การตรวจสอบภายใน
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์(Word, Excel, Power point) เป็นอย่างดี

พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน หรือ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
มีความรู้ในงานการตลาดในธุรกิจจัดการกองทุน การบริหารเงิน
มีทักษะการทำงานโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการทำข้อมูล ทำ Presentation และงาน
ผลิตสื่อและคู่มือการขายกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ Microsoft Office เป็นอย่างดี

พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การลงทุน
เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
มีความรู้ด้านบัญชี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ตราสารทุนและการลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศหรือตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ Microsoft Office เป็นอย่างดี

ผู้จัดการส่วน – ส่วนงานบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติ

สัญชาติไทยง
อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน วิศวกรรมการเงิน การบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการด้านการบริหารความเสี่ยงการลงทุน หรือด้านการจัดการกองทุน/วิเคราะห์การลงทุน หรือการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างน้อย 3- 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการวิเคราะห์และใช้เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในการวัดค่าและติดตามค่าความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ และกองทุน
สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ (Excel, VBA, Database, Python, R, SQL)
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี

พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา

สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

.font-right {float:right}

ผู้จัดการส่วน – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

December 9th, 2019

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
มีประสบการณ์ในธรุกิจบริหารจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี เคยทำงานด้านการให้บริการลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาติผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี