ผู้จัดการส่วน – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน (ดูแลตัวแทนขายสถาบัน)

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
มีประสบการณ์ในการให้บริการและงานด้านการตลาดสำหรับตัวแทนขายสถาบัน ในธรุกิจจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี
มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาตผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ) และการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ผู้จัดการส่วน – ส่วนงานบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติ

สัญชาติไทยง
อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน วิศวกรรมการเงิน การบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการด้านการบริหารความเสี่ยงการลงทุน หรือด้านการจัดการกองทุน/วิเคราะห์การลงทุน หรือการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างน้อย 3- 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการวิเคราะห์และใช้เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในการวัดค่าและติดตามค่าความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ และกองทุน
สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ (Excel, VBA, Database, Python, R, SQL)
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี

พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา

สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี

.font-right {float:right}

ผู้จัดการส่วน – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

December 9th, 2019

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
มีประสบการณ์ในธรุกิจบริหารจัดการกองทุนหรือการให้บริการทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี เคยทำงานด้านการให้บริการลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ที่ต้องมีการแข่งขันและมีการกำหนดยอดขายและเป้าหมายในการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตทำงานด้านการแนะนำการลงทุน Investment Consultant Complex License หากมีใบอนุญาติผู้วางแผน (IP License) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี มีจิตในการให้บริการที่เป็นเลิศ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี

มีวิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินอย่างไร

July 20th, 2017

เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจะถูกดูแลและเก็บรักษาไว้ที่ผู้รับฝากทรัพย์สิน

ผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือลูกค้าให้ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และจัดทำรายงานให้บริษัทจัดการทราบ โดยต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการและผู้รับฝากทรัพย์สินจะมีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

หน้าที่/ความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่/ความรับผิดชอบพอสังเขป ดังนี้
รับและส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้าตามคำสั่งของบริษัทจัดการที่มีหลักฐานอ้างอิงได้

ดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร

บันทึกรายการในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเก็บรักษา

จัดทำทะเบียนการรับฝากและการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย

จัดทำรายงานเกี่ยวกับฐานะทรัพย์สิน

เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และแยกทรัพย์สินนั้นไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

April 5th, 2017

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุระหว่าง 30-35 ปี
มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ในด้านการดูแลตัวแทนสนับสนุนการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มี Single License หากมี IP License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานที่ท้าทายให้บรรลุเป้ายอดขาย
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่ดี

การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

March 1st, 2016

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับฝากทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมตัวแทน รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับการซื้อ/ขาย และไถ่ถอนหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุน

ค่าธรรมเนียมการโอนหรือจดทะเบียนหลักทรัพย์ และค่าอากรแสตมป์

กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

March 1st, 2016

ทั้งกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมนั้น จะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และความรู้ทางด้านลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการ แต่กองทุนส่วนบุคคลจะมีรูปแบบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละรายได้ตามแต่ละช่วงสถานการณ์ การบริหารจะแยกบริหารออกจากกันเป็นรายกองทุน โดยทรัพย์สินที่ลงทุนในกองทุนทุกประเภทจะยังอยู่ในชื่อของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องมีเงินลงทุนในจำนวนที่มากพอสมควรเพื่อที่จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้

ส่วนกองทุนรวมนั้น จะเป็นการระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยหลายรายผ่านการจำหน่ายหน่วยลงทุนและจัดตั้งเป็นกองทุนรวม จดทะเบียนกองทรัพย์สินกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมจะถูกกำหนดโดยบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับตนโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก และได้รับการยกเว้นภาษี

ทำไมต้องลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

March 1st, 2016

กองทุนส่วนบุคคลจะมีนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละราย โดยนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ประสบการณ์ในการลงทุน รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่คาดหวังของผู้ลงทุนแต่ละรายนั้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้หลากหลายไม่ว่าจะลงทุนในตลาดทุน หรือตราสารทางการเงินตามความต้องการของตน

S: Synergy

January 5th, 2016

บริษัทเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม โดยเน้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มองหาโอกาส ความคิดริเริ่มใหม่ๆ จากบุคลากรทุกคนของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด สร้างความ สัมพันธ์ และบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าและอุตสาหกรรมกองทุนรวม