ทำไมต้องลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

March 1st, 2016

กองทุนส่วนบุคคลจะมีนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละราย โดยนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ประสบการณ์ในการลงทุน รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่คาดหวังของผู้ลงทุนแต่ละรายนั้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้หลากหลายไม่ว่าจะลงทุนในตลาดทุน หรือตราสารทางการเงินตามความต้องการของตน