ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน จำนวน 1 อัตรา

June 27th, 2023

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย , การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา การเงิน การลงทุน บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สอบผ่านคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุน CISA or CFA และมีใบอนุญาตการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุน
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนต่างประเทศ FIF การจัดการพอร์ตการลงทุน การจัดทำโครงสร้างทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ตราสารทุนและการลงทุนในกองทุนต่างประเทศหรือตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบ MS Office เป็นอย่างดี