13. วาระเรื่องอื่น ๆ

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่วาระเรื่องอื่นๆ ที่มิได้มีการแจ้งเป็นการล่วงหน้า