14. กรณีอื่นๆ

November 26th, 2015

ในกรณีมีวาระการประชุมที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้สิทธิออกเสียงจะต้องทำการพิจารณาผลดีผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การใช้สิทธิออกเสียงนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (IOE)