2. การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่พบว่าคณะกรรมการชุดเดิมมีการบริหารงานที่ผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญ

ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เช่น การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เป็นต้น

ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่กรรมการเข้าประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น การขาดการประชุมเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจของบริษัทในต่างประเทศ การป่วย เป็นต้น

ง. ไม่เห็นชอบในกรณีที่กรรมการประกอบกิจการที่เหมือนหรือแข่งขันกับบริษัท (เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง)

จ. ไม่เห็นชอบในกรณีกำหนดตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน เว้นแต่บริษัทบางแห่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อการบริหารการดำเนินงานหากตำแหน่งดังกล่าวแยกออกจากกัน

ฉ. ไม่เห็นชอบในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ เกินกว่า 5 บริษัท

ช. ไม่เห็นชอบกรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี

ซ. ไม่เห็นชอบในกรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด อาทิเช่น มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ปรึกษาที่บริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงใช้บริการอยู่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่เห็นได้ชัดว่าอาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เป็นต้น

ญ. ไม่เห็นชอบในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่มีประวัติเสื่อมเสียในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างประจักษ์ชัด