กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
เพื่อการเลี้ยงชีพ

MEGA10AIRMF

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง