กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA
ชนิดสะสมมูลค่า

MEGA10CHINA-A

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง