กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA
ชนิดเพื่อการออม

MEGA10CHINA-SSF

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง