กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA
เพื่อการเลี้ยงชีพ

MEGA10CHINARMF

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง