นโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวม
(Product Governance)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้กำหนดนโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวม ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

การกำหนดนโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวม (Product Governance) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. กองทุนรวมถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย
  2. บริษัทจัดการเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมอย่างแท้จริง
  3. กองทุนรวมถูกเสนอขายให้เฉพาะกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
  4. ตัวกลางและคนขายเข้าใจลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของกองทุนรวมและกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุนรวม
  5. ผู้ลงทุนเข้าใจในลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของกองทุนรวมอย่างแท้จริงก่อนการตัดสินใจลงทุน
  6. บริษัทจัดการติดตามดูแลกองทุนรวมและการทำหน้าที่ของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม

ประกอบด้วย

  1. กำหนดให้มีการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการและหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการออกและเสนอขายกองทุนรวม โดยมีการแบ่งแยกหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม บริษัทจัดให้มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่เหมาะสม โดยมีการกำหนดกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุนรวมที่จะออกและเสนอขาย มีกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความต้องการของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายเป็นสำคัญ และมีการทดสอบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน ว่ากองทุนรวมดังกล่าวมีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายหรือไม่
  3. การคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม(Distributor Selection and Communication) บริษัทมีการคัดเลือกตัวกลางสำหรับทำหน้าที่ในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมให้ตัวกลาง เพื่อให้ตัวกลางดังกล่าวมีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถทำความเข้าใจกองทุนรวมที่จะเสนอขายและคนขายนำไปอธิบายต่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ โดยคำนึงว่า กองทุนรวมจะถูกเสนอขายให้เฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายหรือไม่ และกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายเข้าใจในลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของกองทุนรวมอย่างแท้จริงก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือไม่
  4. การติดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและการทำหน้าที่ของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน (product and distributor monitoring) บริษัทมีวิธีการติดตามและตรวจสอบกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายที่มั่นใจว่ากองทุนรวมดังกล่าวยังเหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย และการทำหน้าที่ของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่มั่นใจว่าได้มีการขายหน่วยลงทุนแก่กลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย