กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

TLFLEXRMF

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง