กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

TLSMALLEQ-A

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง