พันธกิจและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมืออาชีพที่สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Stakeholders)

พันธกิจ:

  • มุ่งบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และเติบโตอย่างยั่งยืน
  • สร้างความพึงพอใจ และตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนระยะยาวของลูกค้า
  • สร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
  • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร

“TALIS” = Excellence

บริษัทมุ่งมั่นสร้างและรักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทโดยใช้หลักการทำงานที่สำคัญ 3 ประการ

  1. สร้างผลตอบแทนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการให้ดีอย่างสม่ำเสมอ
  2. ให้บริการที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ประทับใจของลูกค้า
  3. ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบในผลลัพธ์และพันธะสัญญาของตนเองที่มีต่อบริษัท ลูกค้า มีความรับผิดชอบรวมกันต่อผลงานของบริษัท โดยทุกคนมองที่ภาพใหญ่คือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นประการสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีพันธะผูกพันที่รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมทั้งสังคม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างกระบวนการ พัฒนาความรู้ ส่งเสริมบรรยากาศของการคิดริเริ่ม เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีศักยภาพสูงสุด พร้อมที่จะแข่งขันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ อีกทั้งการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างและรักษาความมั่งคั่งของลูกค้า โดยใช้สถานะที่เป็นอิสระให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนที่เหมาะสม ควบคู่กับการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงกับลูกค้าแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นประการสำคัญ
บริษัทเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม โดยเน้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มองหาโอกาส ความคิดริเริ่มใหม่ๆ จากบุคลากรทุกคนของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด สร้างความ สัมพันธ์ และบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าและอุตสาหกรรมกองทุนรวม