3. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่กำหนดค่าตอบแทนพิเศษโดยที่ไม่เปิดเผยจำนวนเงิน

ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ เกินความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ให้ประโยชน์กับบุคคลส่วนน้อยหรือบางกลุ่มโดยไม่แสดงเหตุผลอันสมควร