ทำความรู้จักกับเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวมในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากปัจจุบันมีมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ 5 ล้านล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของ GDP กองทุนรวมจึงมีบทบาทสำคัญต่อสภาพคล่องในระบบการเงินในประเทศรองจากเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการลงทุนจึงได้ออกมาตรการเพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน ปี 2565 นี้

Promotion LTF/SSF/RMF 2565

ลูกค้าโอน LTF/SSF/RMF และ/หรือลงทุน SSF RMF ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 30 ธ.ค. 2565 ทุกยอดการลงทุน 25,000 บาท รับหน่วยลงทุน TLMMF 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Mutual Fund of the Year 2021ประเภทกองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund) จากกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (Talis Money Market Fund: TLMMF) โดยคุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน เข้าร่วมรับรางวัลในงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money Banking Awards 2021 ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็ว ๆ นี้

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ที่มีสภาพคล่องสูงและมีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

.wp-post-image {display: none;}

SSF – RMF PROMOTION

คว้าโอกาสการลงทุนในหุ้นไทย ต้อนรับการเปิดประเทศ และ เติบโตไปกับหุ้นสหรัฐ ผู้นำด้านนวัตกรรม พร้อมรับ Promotion “Fund Back”* ต่อยอดเงินลงทุน

บลจ.ทาลิส จัดสัมมนาให้ความรู้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด จัดงานสัมมนาให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนหลังการเลือกตั้ง” โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)(กลาง) ร่วมเสวนาให้ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมาและปี 2562 พร้อมพูดคุยถึงสถานการณ์ ทิศทางการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้